• Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  (TG) - Trong giai đoạn 2021-2025, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đặt ra mạnh mẽ hơn để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và có những bước đi phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

 • Nét đặc sắc của “Ngoại giao cây tre” Việt Nam

  Nét đặc sắc của “Ngoại giao cây tre” Việt Nam

  (TG) - Ngày 14/12/2021, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Chủ trì là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử, do Bộ Chính trị và Ban Bí thư chủ trì. 

 • Dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2021: Tiên phong, chủ động, tích cực, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

  Dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2021: Tiên phong, chủ động, tích cực, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

  Năm 2021 là năm đầu tiên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường. Thực hiện đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng hoạch định, đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả và đạt kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

  Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Để góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ đan xen khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các hội nghị Trung ương khóa XIII cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao.

 • Khánh Hòa: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Khánh Hòa: Học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  (TG) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung bộ, Tây Nguyên...

 • Suy nghĩ về nhiệm vụ chấn hưng văn hóa dân tộc

  Suy nghĩ về nhiệm vụ chấn hưng văn hóa dân tộc

  (TG) - Trong bài viết “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến vấn đề “chấn hưng văn hóa” dân tộc. Vậy vì sao phải chấn hưng văn hóa dân tộc và làm thế nào để chấn hưng văn hóa dân tộc?

 • Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

  Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một thành tố trung tâm của hệ thống chính trị nước ta. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và đổi mới đồng bộ các thành tố khác của hệ thống chính trị cũng là điều kiện để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, đặt trong mối quan hệ với yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Những quan điểm chỉ đạo đó của Đại hội là cơ sở để các cấp ủy và tổ chức đảng quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  (TG) - Từ 95 năm trước (1927) trong tác phẩm Đường Cách mệnh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ “Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Theo đó, để Đảng thực hiện tốt trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, gắn liền với hoàn thiện hệ thống chính trị.

 • Bắc Giang: Vượt qua khó khăn, thử thách, thích ứng an toàn, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

  Bắc Giang: Vượt qua khó khăn, thử thách, thích ứng an toàn, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

  (TG) - Năm 2021 là năm “đặc biệt” đối với tỉnh Bắc Giang khi phải đối diện nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, đây cũng là năm Tỉnh ủy thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. 

 • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bước chuyển biến vững vàng, sâu sắc

  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bước chuyển biến vững vàng, sâu sắc

  Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng và chính quyền đã có nhiều giải pháp đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo. Những quan điểm, bài học về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua thực tiễn triển khai tại các địa phương thấm vào tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, ghi dấu ấn và tạo chuyển biến vững vàng, sâu sắc.

 • Nỗ lực xây dựng Việt Nam thực sự trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển

  Nỗ lực xây dựng Việt Nam thực sự trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển

  (TG) - Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phát triển bền vững kinh tế biển, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời mở ra hướng “tư duy đại dương” trong thời đại kinh tế mở và hội nhập toàn cầu.

 • Đối ngoại đảng năm 2021 phát huy hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII, góp phần nâng cao vị thế và tiềm lực mới của đất nước

  Đối ngoại đảng năm 2021 phát huy hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII, góp phần nâng cao vị thế và tiềm lực mới của đất nước

  (TG) - Trong năm đầu tiên triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp cùng với tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, giúp củng cố nền tảng chính trị, góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước, huy động các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Đảng và đất nước trên trường quốc tế. Các hoạt động đối ngoại trực tiếp và trực tuyến của lãnh đạo Đảng ta đã giúp tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trong quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước đối tác quan trọng.

 • Qua gian khó, tin tưởng và kỳ vọng

  Qua gian khó, tin tưởng và kỳ vọng

  (TG) - Xuân Nhâm Dần dường như đến sớm hơn. Dịp kỷ niệm 92 năm Đảng ta ra đời cùng đến với Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc. Chúng ta chào đón mùa xuân năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khó khăn rồi sẽ qua đi. Bản lĩnh và niềm tin của một Đảng cầm quyền, ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân không có bất kỳ lợi ích nào khác, sẽ ngày càng được nâng cao.  

 • Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  (TG) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất