• Đổi mới phương thức lãnh đạo: Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

  Đổi mới phương thức lãnh đạo: Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

  Trung tá Nguyễn Văn Niêm rất tâm đắc khi Hội nghị Trung ương 6 nhất trí cao tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có đổi mới phương thức lãnh đạo với hệ thống chính trị.

 • Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

  Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

  (TG) - Với tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra: Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

 • Tiền Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

  Tiền Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

  (TG) - Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy đảng đã có nhiều giải pháp trong tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác CCB. Đồng thời, cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội CCB. Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội CCB, phát huy vai trò của Hội CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Thực tiễn đã chứng minh, nhờ thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị, nhiều thành tựu to lớn mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

 • Hậu Giang triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm mục tiêu cụ thể trong phát triển khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 20

  Hậu Giang triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm mục tiêu cụ thể trong phát triển khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 20

  (TG) – 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Hậu Giang đã thực hiện hiệu quả 3 nhóm mục tiêu cụ thể. 

 • Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tình hình mới

  Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tình hình mới

  (TG) - Trải qua 92 năm hình thành và phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, Hội Nông dân Việt Nam ngày càng kiện toàn và không ngừng đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; góp phần phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.

 • Sức lan tỏa từ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”

  Sức lan tỏa từ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”

  (TG) - Ban Tổ chức cuộc thi đã xét, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và thống nhất trao 55 giải thưởng, gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 25 giải khuyến khích trong 05 tuần thi và quyết định khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động hưởng ứng, triển khai cuộc thi tại cơ sở theo quy định tại thể lệ cuộc thi.

 • Lào Cai - Hải Phòng: “Xây dựng vùng kinh tế mới” từ chủ trương đến thực hiện

  Lào Cai - Hải Phòng: “Xây dựng vùng kinh tế mới” từ chủ trương đến thực hiện

  (TG) - Phải phân bố hợp lý sức sản xuất ở đồng bằng, trung du và miền núi, điều chỉnh sức người giữa các vùng, quy hoạch từng bước các vùng kinh tế, thực hiện sự phân công phối hợp giữa các vùng kinh tế với nhau. Đó là chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960).

 • Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  (TG) - Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức chính là lan toả những điểm tốt, nhân lên hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức, qua đó đóng góp ngày càng nhiều, tích cực và chủ động vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. 

 • Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  (TG) - Sau khi đánh giá gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết số 18-NQ/TW do Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII ban hành về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), đã nêu 5 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 vấn đề về tổ chức thực hiện, với những nội dung cốt lõi và nhiều điểm mới.

 • Tây Ninh tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia

  Tây Ninh tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia

  (TG) - Tây Ninh có đường biên giới dài 239,889 km, giáp với các tỉnh Svay Riêng, Prey Veng và Tboung Khmum thuộc Vương quốc Campuchia. Trong giai đoạn 2017 - 2022, trên tinh thần chủ động và tích cực hội nhập, hoạt động đối ngoại của tỉnh với các tỉnh giáp biên đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, qua đó, giúp duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 • Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

  Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

  Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCÐTW, ngày 1/8/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Qua đây, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị hiểu rõ cách thức nhận diện hành vi tiêu cực và những nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Đội ngũ trí thức góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của Hậu Giang

  Đội ngũ trí thức góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của Hậu Giang

  (TG0 - Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27-NQ/TW), nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều xác định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của địa phương, từ đó luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất