• Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

  Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

  Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, soi đường cho mọi công việc nói chung, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để Đảng càng văn minh, nhân văn, cần tiếp tục nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của văn hóa, đạo đức trong đời sống xã hội, trong xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

 • Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

  Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

  (TG) - Xét về mặt tích cực, hiếu học là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế, kịp thời đón nhận những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật tân tiến của thế giới, chiếm lĩnh đỉnh cao về trí tuệ của nhân loại.

 • Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

  Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

  Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với nhiều sắc thái văn hóa vùng, miền rất phong phú và độc đáo, trong đó có văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi cần có những chính sách đặc thù để khai thông nguồn lực văn hóa vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 • Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  (TG) - Trong “thế giới phẳng” hiện nay, khi “cơn lốc” của toàn cầu hóa đang tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng dễ làm lung lay gốc rễ, xóa nhòa truyền thống, phai nhạt bản sắc văn hóa của các dân tộc, thì không có “phép mầu nhiệm” nào đáng quý hơn ngoài việc phải kiên tâm, bền chí bảo tồn, giữ vững cho được những di sản thế giới của người Việt đã được thế giới vinh danh.

 • Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách và phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”

  Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách và phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”

  (TG) - Đảng ta luôn nhất quán, kiên định chủ trương, đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; không ngừng bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện, sâu sắc hơn, góp phần quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng thành chính sách, pháp luật giàu tính thực tiễn, có tầm nhìn xa, phá vỡ rào cản, kích thích năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, năng lực cạnh tranh, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của văn hóa.

 • Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  (TG) - Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

  Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

  (TG) - Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi và đồng thời có những giá trị mới xuất hiện. Việc giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời kỳ mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. 

 • Hoàn thiện chính sách văn hóa nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Hoàn thiện chính sách văn hóa nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Hoàn thiện chính sách văn hóa cần hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên...

 • Xác định tầm nhìn, chính sách cho giai đoạn phát triển mới của văn học, nghệ thuật

  Xác định tầm nhìn, chính sách cho giai đoạn phát triển mới của văn học, nghệ thuật

  (TG) - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Trọng tâm là tổng kết, đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng thành tựu, xu hướng; xác định tầm nhìn, tâm thế và chính sách, nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

 • Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  (TG) - Hệ giá trị con người và hệ giá trị Việt Nam là một trong những nội dung cốt lõi nhất của xây dựng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Các hệ giá trị đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các sản phẩm có giá trị và có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 • Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam

  Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam

  (TG) - Xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam là nhiệm vụ không tách rời với xây dựng hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị quốc gia. Về thực chất, đó là sự tìm kiếm một tổng thể các giá trị tin cậy với chuẩn mực lý tưởng về con người, nhằm khơi dậy ý chí phát triển, định hướng để từng con người và toàn xã hội phát triển lành mạnh, phát huy được tối đa tiềm năng...

 • Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

  Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

  (TG) - Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, gia đình luôn giữ vai trò là nền tảng, là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên và then chốt trong việc hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách, phẩm chất của mỗi người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. 

 • Xây dựng hệ giá trị để khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam hiện nay

  Xây dựng hệ giá trị để khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam hiện nay

  (TG) - Với chủ trương “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, việc xây dựng và thực thi hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị tốt đẹp được lan tỏa sẽ góp phần khắc phục, đẩy lùi những mặt hạn chế, những “thói hư tật xấu”, hướng đến xây dựng, hình thành những con người mới để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

 • Những đóng góp từ truyền thống gia đình Huế trong xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam

  Những đóng góp từ truyền thống gia đình Huế trong xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam

  (TG) - Thừa Thiên Huế là vùng đất hiện đang giữ gìn được hệ giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình truyền thống trong đời sống gia đình và xã hội. Những giá trị này đang từng ngày được bảo tồn và phát huy cùng với các giá trị văn hoá gia đình hiện đại. Trong dòng chảy chủ lưu yêu nước của văn hoá dân tộc, việc bảo tồn nề nếp, gia phong Huế trên nền tảng của văn hóa Việt Nam lấy những giá trị chuẩn mực như: lễ giáo, hiếu học, trọng tình nghĩa, sống nhân ái, tinh thần tự tôn, tự lực... làm gốc để hình thành và phát triển gia đình hiện đại.

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất