• Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương

  Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương

  (TG)- Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.

 • Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa nông thôn

  Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa nông thôn

  (TG) - Trong tiến trình lịch sử, nông thôn là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời là nơi sản sinh, hình thành, lưu giữ những giá trị văn hóa cổ truyền, góp phần kiến tạo bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa nông thôn vẫn tiếp tục khởi sắc song cũng chịu không ít sức ép, khó khăn và thách thức trong bảo tồn và phát huy, phát triển.

 • Thực trạng, thách thức và giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam

  Thực trạng, thách thức và giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam

  (TG) - Sáng ngày 23/11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Thực trạng, thách thức và giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam”.

 • Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) đã khẳng định quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa giữ vai trò nòng cốt. Do đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa để phát huy các giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 • Công nghiệp văn hoá, sáng tạo đang trở thành động lực cho sự phát triển

  Công nghiệp văn hoá, sáng tạo đang trở thành động lực cho sự phát triển

  Công nghiệp văn hoá có xuất phát điểm từ khá lâu, nhưng từ năm 2000 trở lại đây, khái niệm các ngành công nghiệp văn hoá (cultural industries) mới được nhắc đến nhiều hơn, và trở thành một trong những trọng tâm phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới.  

 • Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  (TG) - Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nói chung và lao động nông thôn nói riêng có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực phục vụ sự nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới; trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

 • Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam gắn liền với hệ giá trị văn học, nghệ thuật

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam gắn liền với hệ giá trị văn học, nghệ thuật

  (TG) - Hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ là căn cốt, là nguồn sáng soi rọi, dẫn dắt đội ngũ sáng tác, quảng bá và công chúng văn nghệ; là thước đo giá trị đích thực của tác phẩm theo tinh thần tự nguyện, tự do, dân chủ, nhân văn.

 • Giám sát gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

  Giám sát gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

  Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và tổ chức triển khai giám sát, rà soát hoạt động đấu thầu của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; trong đó có gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” thuộc Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng.

 • Vai trò của thể chế, chính sách và nguồn lực với sự phát triển nền văn hóa dân tộc

  Vai trò của thể chế, chính sách và nguồn lực với sự phát triển nền văn hóa dân tộc

  (TG) - Văn hóa là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, tinh tế, liên quan mật thiết đến vận mệnh dân tộc, đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm nhiệm sứ mệnh nuôi dưỡng và bồi đắp tư tưởng, tình cảm, đạo đức và lối sống tốt đẹp, hình thành nên những con người mới - “con người xã hội chủ nghĩa”, “vừa hồng vừa chuyên”. 

 • Biểu dương 130 điển hình người cao tuổi trong phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc''

  Biểu dương 130 điển hình người cao tuổi trong phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc''

  (TG) – 130 điển hình tiên tiến người cao tuổi được tuyên dương tại Hội nghị Toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

 • Hội thi Văn nghệ, Thể thao Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2022

  Hội thi Văn nghệ, Thể thao Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2022

  (TG) - Chiều ngày 16/11/2022, tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Văn nghệ, Thể thao Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2022.

 • Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

  Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

  Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.

 • Văn hóa và con người

  Văn hóa và con người

  (TG) - Văn hóa có sứ mệnh vẻ vang là đào luyện những con người Việt Nam với 7 đặc tính cơ bản như đã nêu trong Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngược lại, chính con người đang biến những điều căn cốt ấy thành hiện thực cuộc sống, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để đồng hành cùng kinh tế, chính trị, xã hội thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

 • Hiệu quả và kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông tiêm vacccine phòng COVID-19

  Hiệu quả và kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông tiêm vacccine phòng COVID-19

  (TG) - Nhìn chung, truyền thông về tiêm chủng đã bám sát các xu hướng tâm lý người dân, khuyến cáo người dân chủ động, ủng hộ, tích cực tham gia tiêm chủng; cập nhật liên tục thông tin về các vaccine được tiêm chủng tại Việt Nam, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và phản ứng sau tiêm chủng; xử lý các khủng hoảng truyền thông và thông tin sai lệch về tiêm vaccine.

 • Quản lý thông điệp về dân tộc thiểu số trên Báo Lào Cai

  Quản lý thông điệp về dân tộc thiểu số trên Báo Lào Cai

  (TG) - Thời gian vừa qua, thông điệp về dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được xem là chủ đề không thể thiếu trong các ấn phẩm, các sản phẩm của báo  Lào Cai. Đây là kênh quan trọng phản ánh toàn diện về đời sống kinh tế văn hóa xã hội bản chất văn hóa của đồng bào các DTTS đến cộng đồng 54 dân tộc trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất