• Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  (TG) - Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ Trung ương đến địa phương...

 • Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  (TG) - 80 năm sau kể từ khi Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời (1943-2023), có thể khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không chỉ nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mà còn chú trọng xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - coi đó là một trong những nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa thường xuyên, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước.

 • Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các giải thể thao

  Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các giải thể thao

  (TG) - Ngày 21/02/2023, tại Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã diễn ra buổi làm việc giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương về việc thống nhất công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức các giải thể thao hàng năm.

 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

  Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 • Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  (TG) - Trong “thế giới phẳng” hiện nay, khi “cơn lốc” của toàn cầu hóa đang tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng dễ làm lung lay gốc rễ, xóa nhòa truyền thống, phai nhạt bản sắc văn hóa của các dân tộc, thì không có “phép mầu nhiệm” nào đáng quý hơn ngoài việc phải kiên tâm, bền chí bảo tồn, giữ vững cho được những di sản thế giới của người Việt đã được thế giới vinh danh.

 • Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Sứt hút và sự lan tỏa

  Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Sứt hút và sự lan tỏa

  “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là nhan đề cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt, đang thu hút sự quan tâm, đón nhận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại Hà Nội.

 • Biên cương - Nơi linh thiêng Tổ quốc

  Biên cương - Nơi linh thiêng Tổ quốc

  Tháng Hai, đất trời biên cương phía Bắc xanh một màu bình yên. Núi đá hùng vỹ trập trùng bất tận theo dáng hình nơi bắt đầu Tổ quốc. Trong hàng ngàn năm lịch sử, biết bao thăng trầm, phong ba, bao lớp người đã sống và chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất di bất dịch.

 • Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội

  Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội

  Bên cạnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tạo dựng được niềm tin và định hướng tốt dư luận trên không gian mạng thì thời gian qua, một số cán bộ, đảng viên cũng đã bị xử lý kỷ luật vì có hành vi lợi dụng mạng xã hội để nói xấu Ðảng, Nhà nước, chế độ; đưa những thông tin sai sự thật, những hình ảnh bị cắt ghép nhằm làm sai lệch nhận thức của công chúng...

 • BHXH Việt Nam: 28 năm nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

  BHXH Việt Nam: 28 năm nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

  (TG) - Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển (16/02/1995-16/02/2023), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC), qua nhiều thế hệ, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH), góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Những dấu mốc quan trọng qua 28 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

  Những dấu mốc quan trọng qua 28 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

  (TG) - Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội (ASXH) mà trụ cột là chính sách BHXH, BHYT. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

 • Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

  Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

  (TG) - Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chúng ta có thể tìm thấy một trong những câu trả lời.

 • Phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực điện ảnh

  Phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực điện ảnh

  Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân ngày càng được chú trọng, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho mỗi cá nhân. Để đáp ứng kịp thời đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng, các loại hình nghệ thuật được đầu tư bài bản cả về chất và lượng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, một số loại hình nghệ thuật, nổi lên là hoạt động điện ảnh đang bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi cần được chấn chỉnh kịp thời.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 400 tên đường cần được đổi, cập nhật

  Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 400 tên đường cần được đổi, cập nhật

  Thành phố Hồ Chí Minh có 311 đường trùng tên với 132 tên đường; 38 tên đường đặt không chính xác tên nhân vật lịch sử hoặc địa danh; 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử-văn hóa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất