• Văn hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế

  Văn hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc vào tháng 11/2021: “Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”(1).

 • Thanh lọc nội dung TikTok

  Thanh lọc nội dung TikTok

  Nhiều quốc gia trên thế giới đã “quay lưng”, hạn chế TikTok bởi họ định lượng mặt tiêu cực của mạng xã hội này đang lấn át mặt tích cực. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông nước ta tuyên bố sẽ thanh tra toàn diện TikTok trong tháng 5/2023 được dư luận hoan nghênh, dẫu muộn còn hơn không.

 • Phải trao cho trẻ em điều tốt đẹp nhất

  Phải trao cho trẻ em điều tốt đẹp nhất

  Dù đã có những quy định nghiêm khắc để xử lý hành vi bóc lột, khai thác, trục lợi trẻ em, tuy nhiên thời gian qua, tình trạng lợi dụng, chăn dắt trẻ em vẫn diễn ra tại một số nơi dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi gây bất bình trong dư luận xã hội.

 • Phương hướng xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  Phương hướng xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, liên tục cầm quyền và cầm quyền trong nhiều năm. Để lãnh đạo cách mạng đi đến thành công và xây dựng đất nước phát triển, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và đổi mới, trong đó phải lấy đạo đức làm nền tảng. Đạo đức của Đảng tạo nên sức hấp dẫn Đảng, quy tụ được sức mạnh của toàn dân trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. 

 • Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Một số giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  (TG)- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một vấn nạn lớn của xã hội, một trở ngại lớn đối với sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và Lào Cai nói riêng. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với các cá nhân, gia đình và xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, dân số, giáo dục, chăm sóc trẻ em và là một trong những lực cản đối với sự phát triển tiến bộ xã hội.

 • Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

  Phát huy giá trị của văn hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

  Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, soi đường cho mọi công việc nói chung, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để Đảng càng văn minh, nhân văn, cần tiếp tục nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của văn hóa, đạo đức trong đời sống xã hội, trong xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

 • Bắc Kạn vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở

  Bắc Kạn vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở

  (TG) - Sau 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 126-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ban Bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (Thông báo số 126-TB/TW), với sự vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị Bắc Kạn từ tỉnh đến cơ sở, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân của tỉnh nói chung và công tác củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở nói riêng đã thu được những kết quả quan trọng.

 • Bảo đảm an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức - Vấn đề và giải pháp

  Bảo đảm an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức - Vấn đề và giải pháp

  Ở Việt Nam, lao động khu vực phi chính thức đã tồn tại từ lâu và hiện đang giữ vị trí, vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo. Trong khi đó,  bảo đảm an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức đang gặp nhiều vấn đề nan giải đòi hỏi phải được nhận thức đầy đủ và tìm giải pháp can thiệp phù hợp.

 • Sức mạnh cội nguồn quy tụ đồng bào khắp năm châu

  Sức mạnh cội nguồn quy tụ đồng bào khắp năm châu

  Niềm tự hào về nguồn cội của người Việt khắp năm châu - khi có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất đất nước chúng ta gọi nhân dân bằng hai tiếng thân thương “đồng bào” - cũng chính là điểm tựa, là nguồn sức mạnh to lớn cho đồng bào ta ở nước ngoài khẳng định các giá trị văn hóa - con người Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở Cần Thơ hiện nay

  Kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở Cần Thơ hiện nay

   (TG) - Trên cơ sở sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ tình hình thực tế tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 541-CV/TU ngày 15/7/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố” nhằm thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đến nay, công tác này đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 • Đừng hạ thấp học vị tiến sĩ

  Đừng hạ thấp học vị tiến sĩ

  Tiến sĩ đích thực là “nguyên khí quốc gia”. Do vậy, muốn cho đất nước giàu mạnh, dân tộc hưng thịnh thì nhất thiết phải chấn chỉnh ngay việc đào tạo học vị cao nhất này.

 • Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025, định hướng 2030

  Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025, định hướng 2030

  Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số; 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

 • Điểm mới trong quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

  Điểm mới trong quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

  (TG) - Ngày 28/2/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 100-QĐ/TW về “Trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản” (Quy định 100) và Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí” (Quy định 101). Hai quy định này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản phù hợp với đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới. 

 • Không chỉ mỹ miều

  Không chỉ mỹ miều

  Một cuốn sách hay rất cần có sự thiết kế, trình bày với bố cục hài hòa cả về hình thức, nội dung, không nên chỉ “đánh bóng” bề ngoài bắt mắt, in ấn chất liệu giấy tốt mà lại không thực sự coi trọng chất lượng nội dung, giá trị tư tưởng và ý nghĩa tác động, lan tỏa của cuốn sách...

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật”

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật”

  (TG) - Ngày 1/1/2004, thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động, sau khi được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Ngay sau đó 1 năm, ngày 17/2/2005 Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có nêu quan điểm về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, vẫn còn nguyên giá trị. Từ đó đến nay việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ nói chung và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên Cần Thơ nói riêng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai thực hiện liên tục, nhiều điểm mới, thiết thực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất