• Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, dữ liệu, điện, năng lượng …có vai trò quan trọng, là nền tảng căn bản để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế số. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu…hiện đại, chất lượng, đồng bộ, liên thông rộng khắp và an toàn cùng với hạ tầng điện, năng lượng ổn định, chất lượng cao là cơ sở để triển khai các công nghệ và dịch vụ của kinh tế số, từ đó thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số Việt Nam.

 • Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

   Nhìn lại quá trình hơn 35 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ cũng là thời khắc Đảng ta, dân tộc ta đứng trước trọng trách mới trong tầm nhìn tới năm 2045: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1). Để thực thi trọng trách đó, trước mắt tới năm 2025, cần phải tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế

  Con người là mục tiêu và động lực trong đường lối phát triển kinh tế

  (TG) - Trong quan điểm lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng vai trò của nhân tố con người trong sự phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là do con người và vì con người. Thực tế phát triển của Việt Nam thời gian vừa qua thể hiện rất rõ mối quan hệ đó. Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế, hay con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một trong những quan điểm cốt lõi, xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam.

 • Tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong 5 nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Đổi mới phong trào thi đua nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Đổi mới phong trào thi đua nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Thi đua là một biện pháp của cách mạng, là khâu nối liền, chuyển tiếp từ tư tưởng, ý chí thành hành động. Do vậy, người ta có thể coi thi đua là biện pháp của công tác tư tưởng, đồng thời cũng có thể coi thi đua là biện pháp của công tác tổ chức.

 • Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao hàm những giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trao đổi về bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp đánh giá đây là bài viết có hàm lượng nội dung rất phong phú và có nhiều điểm tương đồng với Đảng Cộng sản Pháp trong cách phân tích, nhìn nhận vấn đề.

 • Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức bộ máy ban tuyên giáo địa phương

  Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức bộ máy ban tuyên giáo địa phương

  (TG) - Sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo ở địa phương có sự biến động nhất định. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn có nhiều mô hình triển khai khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, liên hệ công tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy trên cả nước.

 • “Lỗi cơ bản” trong công tác tuyên truyền miệng

  “Lỗi cơ bản” trong công tác tuyên truyền miệng

  (TG) - Về bản chất, đây là những “lỗi” có thể mắc phải trong quá trình diễn thuyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc “bắt lỗi” không nhằm “vạch lá, tìm sâu”, phê phán, chỉ trích, mà nhằm mục đích khắc phục, để “lỗi” không còn loang rộng và “nặng lên”, khiến chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bị giảm đi. 

 • Một số kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền của Trung Quốc

  Một số kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền của Trung Quốc

  (TG) - Trong suốt 100 năm thành lập và phát triển vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi tuyên truyền và quản lý thông tin là ưu tiên hàng đầu, dành nguồn lực vật chất và bộ máy nhân lực đáng kể cho công tác tuyên truyền. 

 • Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm đồng thuận xã hội

  Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm đồng thuận xã hội

  (TG) - Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một đòi hỏi khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”(1).  

 • Thời cơ và thách thức từ những biến chuyển của tình hình thế giới

  Thời cơ và thách thức từ những biến chuyển của tình hình thế giới

  (TG) - Thế giới đương đại đang có những chuyển biến lớn lao với biết bao sự kiện diễn ra một cách nhanh chóng, vừa mang đến cho con người những thời cơ, vận hội và thắp sáng những hi vọng tương lai, lại vừa đặt ra trước mắt những nguy cơ, thách thức và những lo lắng bất an. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn nhận hết sức khoa học về tình hình thế giới hiện nay, từ đó đưa ra những chủ trương và cách thức để tận dụng cơ hội cũng như để vượt qua những thách thức không hề nhỏ.

 • Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện mới

  Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện mới

  Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có vai trò quyết định thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quyết định vị trí, vai trò của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Vì thế, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Nhà nước là yếu tố quyết định thành công sự nghiệp cách mạng của dân tộc thời gian tới.

 • Đại đoàn kết dân tộc - Nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

  Đại đoàn kết dân tộc - Nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

  (TG) - Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, nghị lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

  Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

  (TG) - Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cần phải có quan niệm mới, tư duy mới về an ninh quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII.

 • Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta

  Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta

  (TG) - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng được thực hiện 35 năm qua và cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào những thành tựu đạt được của đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất