• Đồng chí Võ Ngân - người chiến sĩ cộng sản tài năng và kiên trung

  Đồng chí Võ Ngân - người chiến sĩ cộng sản tài năng và kiên trung

  (TG) - Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, đồng chí Võ Văn Ngân đã để lại tấm gương đạo đức sáng ngời của người cộng sản, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của dân tộc Việt Nam.

 • Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên hiện nay

  Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên hiện nay

  (TG) - Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là một hoạt động có mục đích của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; từ đó nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực ở thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới của Tổ quốc. 

 • Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

  Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

  (TG) - Cách đây 73 năm, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận - một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng quan điểm mang tầm chiến lược về vai trò của nhân dân, về vấn đề dân chủ, về vị trí, phương pháp, cách thức của công tác dân vận. Ngày 15/10 trở thành Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng thời là "Ngày Dân vận” để cùng nhau học tập và thực hiện những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

 • Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay

  Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay

  (TG) - Đảng ta là “Đảng khoa học và cách mạng”, “Đảng cầm quyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng; đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên. Người cũng chỉ rõ, đạo đức cách mạng là thay đi cái cũ, chế độ cũ xấu xa, xây nên cái mới, chế độ mới tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, vì thế cán bộ, đảng viên càng cần phải có đạo đức cách mạng.

 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

  Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

  (TG)- Nhiều vấn đề mới, phức tạp đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, hệ thống chính trị cơ sở nói chung và đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng ở Đắk Lắk phải không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung, trang bị và hỗ trợ điều kiện hoạt động để kịp thời thích ứng với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

 • Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

 • Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị cho quần chúng ưu tú

  Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị cho quần chúng ưu tú

   Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ,  phương thức quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị của quần chúng ưu tú, tạo nguồn để Đảng xem xét kết nạp, bổ sung cho đội ngũ của mình. Đây là một trong những công việc có vai trò, ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ của Đảng.

 • Chủ động dự báo và xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2045

  Chủ động dự báo và xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2045

  (TG) - Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI cần nhận diện đầy đủ và hành động chính xác, kịp thời đối với những vấn đề mang tính chiến lược của đất nước. Trong đó, có vấn đề chủ động dự báo và xây dựng, bảo đảm cấu trúc xã hội phù hợp với bối cảnh và mục tiêu phát triển của Việt Nam. Quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là quá trình chủ động dự báo và thiết lập hệ thống cấu trúc xã hội phù hợp, đồng bộ, hài hòa, bền vững theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 

 • Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình

  Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình

  (TG) - Trong những năm qua, công tác tư tưởng của tổ chức Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có những nỗ lực, cố gắng, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào chấp hành, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, Điều lệ của Đảng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 • Một số vấn đề đặt ra khi sử dụng mạng xã hội trong giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên

  Một số vấn đề đặt ra khi sử dụng mạng xã hội trong giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên

  (TG) - Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và cách mạng công nghệ 4.0, mạng xã hội ra đời đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, hành vi của các tầng lớp xã hội, trong đó sinh viên (SV) là một trong những nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Mạng xã hội đã ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực tới tâm lý, tình cảm, nhân cách của sinh viên, đặc biệt là ý thức chính trị. Trên cơ sở đánh giá thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên, bài viết nêu lên các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội trong giáo dục tư tưởng chính trị của sinh viên hiện nay.

 • Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

  Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

  (TG) - Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

 • Không gian chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Không gian chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, không gian chiến lược của Việt Nam không ngừng được mở rộng, mang lại nhiều kết quả quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, hiện nay, không gian chiến lược của Việt Nam được cho là đang đứng trước những thách thức lớn bởi xu hướng tập hợp lực lượng theo phe, trục trên thế giới, cũng như sự suy giảm của chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa.

 • Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  (TG) - Là một địa phương có truyền thống văn hóa lâu đời, thành phố Lạng Sơn hoàn toàn có lợi thế, nguồn lực và các giá trị cốt lõi để phát triển thành một hình ảnh, thương hiệu mạnh. Báo chí, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng, quảng bá, đưa hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn đến với người dân địa phương, người dân cả nước và các nhà đầu tư.

 • Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình: Kết quả và những bài học kinh nghiệm

  Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình: Kết quả và những bài học kinh nghiệm

  Vận động chức sắc tôn giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Điều này xuất phát từ vị thế, ảnh hưởng lớn của chức sắc tôn giáo trong cộng đồng tôn giáo và có vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

 • Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

  Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

  (TG) - Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy “mục tiêu kép” kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất