• Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao…, đó là cảm nhận cá nhân tôi khi đọc tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 1/2022.

 • Đổi mới định hướng dư luận xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đổi mới định hướng dư luận xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Cùng với Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”(1).

 • Bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình

  Bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình

  Đó là quan điểm được thể hiện rõ trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong hai bài: “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng” và “Xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng

  (TG) - Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là vấn đề cấp thiết nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của dân tộc, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam.

 • Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Thực sự vì con người

  Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Thực sự vì con người

  Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày gần 500 trang, gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

 • Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

  Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Tổng Bí thư Trường Chinh với bài học giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

  Tổng Bí thư Trường Chinh với bài học giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

  (TG) - Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu từ lịch sử cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Trường Chinh nhấn mạnh là phải luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bởi đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của sự nghiệp cách mạng. 

 • Đảng ta thật là vĩ đại!

  Đảng ta thật là vĩ đại!

  (TG) - Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào về những thành tựu đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. 

 • Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  (TG) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

 • Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  (TG) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

 • Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khát vọng mùa Xuân

  Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khát vọng mùa Xuân

  (TG) - Mùa Xuân là mùa đâm chồi nẩy lộc, mùa của nhựa sống, của hoa thơm và chồi nụ. Khát vọng mùa Xuân là khát vọng về những điều tốt lành nhất, tươi rói nhất, tràn đầy niềm lạc quan và tin tưởng, hy vọng và tự hào, phồn vinh và hạnh phúc.

 • Mùa xuân và Đảng

  Mùa xuân và Đảng

  (TG) - Trong lịch sử tồn tại và phát triển hàng ngàn năm của dân tộc ta, có không ít mùa Xuân là những cột mốc chói sáng lòng yêu nước, trí tuệ và khí phách quật cường dân tộc trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. 

 • Nguyễn Phong Sắc – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

  Nguyễn Phong Sắc – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

  (TG) - Trong suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, đã có rất nhiều người con ưu tú, chí sĩ yêu nước, những tấm gương anh dũng trọn đời hy sinh vì nước vì dân. Nguyễn Phong Sắc (tên thật là Nguyễn Đình Sắc) là một trong những nhân vật tiêu biểu đó. Thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản từ thời dựng Đảng, là một trong những thành viên đầu tiên của Chi bộ Cộng sản Bắc Kỳ và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Nguyễn Phong Sắc có cống hiến to lớn đối với sự ra đời và phát triển trong thời kỳ đầu hết sức khó khăn, gian khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  (TG) - Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, thật sự khoa học, có nhiều nội dung mới, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những đường lối, quan điểm, chính sách này có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 • Hiện tượng “ngụy giá trị” trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay

  Hiện tượng “ngụy giá trị” trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay

  (TG) - Sự phát triển của truyền thông, mạng xã hội đem lại những cơ hội thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm kiếm, chia sẻ thông tin, tri thức với những giá trị nhân văn, tiến bộ được lan toả. Tuy nhiên bên cạnh những thông tin chính xác, khoa học, khách quan là sự xuất hiện của hàng loạt tin giả có nội dung xấu độc được biểu hiện một cách tinh vi nhằm truyền bá những giá trị ảo để trục lợi niềm tin của công chúng. Nhận diện hiện tượng “ngụy giá trị” để phòng chống, đẩy lùi là việc làm cần thiết nhằm kiến tạo không gian, môi trường sống lành mạnh ở nước ta hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất