• Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vừa bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Đại hội XIII của Đảng đề ra, việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

 • Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm trước đất nước, dân tộc, nhân dân. Đó là trách nhiệm chính trị cao cả của đội tiền phong lãnh đạo và trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Trách nhiệm đó càng rõ nét khi cách mạng, đất nước gặp những khó khăn, thách thức.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  (TG) - Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

  Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

  Là một trụ cột quan trọng trong mặt trận đối ngoại của đất nước, đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm nhiều mặt. Đối ngoại đảng năm qua đã góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước; duy trì và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước; đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

 • Nhận thức mới về công tác tuyên truyền, cổ động

  Nhận thức mới về công tác tuyên truyền, cổ động

  (TG) - Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền, cổ động là công cụ hữu hiệu, vũ khí sắc bén trong việc phổ biến, truyền bá, tập hợp và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

 • Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

  Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

  (TG) - Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài năng, một người cộng sản kiên trung, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc. Sẵn sàng từ bỏ danh vọng và cuộc sống giàu sang, đồng chí đã dấn thân vào con đường cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

 • Bắc Giang: Thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng

  Bắc Giang: Thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng

  (TG) - Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong thời gian qua các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

 • Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. 

 • Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với nhân dân

  Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với nhân dân

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo rất quan trọng của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Hành động gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chính là “mệnh lệnh không lời”, trực tiếp truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhân dân học tập, noi theo; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

 • Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo

  Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo

  (TG) - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, ngành Tuyên giáo Thanh Hóa luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

 • Về vấn đề bình đẳng giới trong công tác cán bộ

  Về vấn đề bình đẳng giới trong công tác cán bộ

  (TG)-Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của phụ nữ và việc đảm bảo bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống. Vấn đề bình đẳng giới đã được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào những thành tựu về đảm bảo và thúc đẩy các quyền của phụ nữ. Hiện nay, vấn đề bình đẳng giới đang và sẽ là xu thế tất yếu, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng thế giới, trong đó có Việt Nam, nhất là tổ chức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong công tác cán bộ.

 • Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

  Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

  Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế nhằm huy động sức mạnh tổng hợp để giành và giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta lãnh đạo đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó chú trọng hợp tác quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

 • Bản lĩnh Đảng ta

  Bản lĩnh Đảng ta

  Thành tựu nhiều mặt của đất nước những năm qua là minh chứng hùng hồn cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta, một Đảng biết tự hoàn thiện mình, luôn đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”.

 • Kiên quyết đấu tranh chống lợi ích nhóm

  Kiên quyết đấu tranh chống lợi ích nhóm

  (TG) - Lợi ích nhóm diễn ra dưới nhiều biểu hiện ở những quy mô và cấp độ khác nhau; lợi dụng các kẽ hở và ẩn mình trong vỏ bọc của pháp luật, nhân danh cái tốt đẹp và lợi ích chung của quốc gia, cộng đồng, tập thể để vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, người thân và “phe cánh” của mình.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất