• Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  (TG) - Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo  xác định phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội và dân quân, tự vệ trong thời bình.

 • Ý nghĩa và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

  Ý nghĩa và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

  (TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa xã hội và con đường để đưa đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đến phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. 

 • Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần thực hiện tốt nguyên tắc này và đó là điều kiện để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  (TG) - Từ việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận của Đảng bảo đảm thực chất và hiệu quả, từ năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận tại cơ sở. Đây là khâu đột phá, cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao…, đó là cảm nhận cá nhân tôi khi đọc tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 1/2022.

 • Đổi mới định hướng dư luận xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đổi mới định hướng dư luận xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Cùng với Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”(1).

 • Bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình

  Bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình

  Đó là quan điểm được thể hiện rõ trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong hai bài: “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng” và “Xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng

  (TG) - Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là vấn đề cấp thiết nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng của dân tộc, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam.

 • Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Thực sự vì con người

  Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Thực sự vì con người

  Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày gần 500 trang, gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

 • Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

  Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Tổng Bí thư Trường Chinh với bài học giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

  Tổng Bí thư Trường Chinh với bài học giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

  (TG) - Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu từ lịch sử cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Trường Chinh nhấn mạnh là phải luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bởi đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của sự nghiệp cách mạng. 

 • Đảng ta thật là vĩ đại!

  Đảng ta thật là vĩ đại!

  (TG) - Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào về những thành tựu đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. 

 • Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  (TG) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

 • Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

  (TG) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

 • Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khát vọng mùa Xuân

  Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khát vọng mùa Xuân

  (TG) - Mùa Xuân là mùa đâm chồi nẩy lộc, mùa của nhựa sống, của hoa thơm và chồi nụ. Khát vọng mùa Xuân là khát vọng về những điều tốt lành nhất, tươi rói nhất, tràn đầy niềm lạc quan và tin tưởng, hy vọng và tự hào, phồn vinh và hạnh phúc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất