• Truyền thông xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên

  Truyền thông xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên

  (TG) - Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG) nói riêng có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về nhiều mặt. Do đó, việc tuyên truyền giáo dục tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thanh niên về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG thông qua các phương tiện truyền thông xã hội (TTXH) là yêu cầu quan trọng, vừa mang tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài.

 • Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  (TG) - Đồng chí Lê Văn Lương là người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, phát triển Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

 • Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

 • Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Trong hành trình của mình, nhân loại tiến bộ luôn khao khát về một chế độ xã hội ngày càng tốt đẹp. Thuở đầu, những ước mơ, khát vọng đó được thể hiện trong các truyền thuyết, huyền thoại, trong lý thuyết các tôn giáo chân chính và cuối cùng là trong các học thuyết xã hội.

 • Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  (TG) - Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022 đã truyền đi thông điệp mãnh mẽ về niềm tin con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) với các giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp. 

 • Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  (TG) - Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.

 • Một vài suy ngẫm từ hình tượng cây tre đến bản sắc ngoại giao Việt Nam

  Một vài suy ngẫm từ hình tượng cây tre đến bản sắc ngoại giao Việt Nam

  Từ bao đời nay, cây tre luôn gắn bó với cộng đồng dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam: kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo... Hình tượng, cốt cách ấy của cây tre rất gần gũi với nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là nền ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thủy chung, chính nghĩa, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ của nhân loại.

 • Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  (TG) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đối với tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc phát triển kinh tế được coi là trọng tâm của tiến trình tạo lập nền tảng vật chất, sự phồn vinh vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

 • “Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

  “Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

  (TG) - Đổi mới sáng tạo đang ngày càng khẳng định vai trò mấu chốt trong chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Nhưng hầu như không có mẫu số chung cho bất cứ mô hình đổi mới sáng tạo nào để có thể áp dụng một cách cứng nhắc và khiên cưỡng lại đem về kết quả. Mỗi quốc gia phải tự tìm cho mình con đường để đổi mới sáng tạo mà chìa khóa có thể bắt đầu từ chiến lược thu hút nhân tài.

 • Hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu

  Hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu

  Năm 2022 là năm kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022) - một chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng. Con đường đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu đã để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đồng thời có ý nghĩa gợi mở to lớn cho việc bồi dưỡng các thế hệ tương lai của đất nước, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

 • Tiếp cận vị thế và vai trò xã hội trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

  Tiếp cận vị thế và vai trò xã hội trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

  (TG) - Xây dựng một cấu trúc xã hội - đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hiện nay là một đòi hỏi có tính cấp thiết. Từ góc độ tiếp cận vị thế và vai trò xã hội có thể khẳng định, một tổ chức phát triển, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo phải là một tổ chức có khả năng tạo ra động lực tích cực cho sự chuyển hóa liên tục về vị thế và vai trò xã hội theo xu hướng tích cực của mỗi con người với tư cách là thành viên của tổ chức. 

 • Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  (TG) - Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo  xác định phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội và dân quân, tự vệ trong thời bình.

 • Ý nghĩa và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

  Ý nghĩa và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

  (TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa xã hội và con đường để đưa đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đến phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. 

 • Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

  Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần thực hiện tốt nguyên tắc này và đó là điều kiện để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  (TG) - Từ việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận của Đảng bảo đảm thực chất và hiệu quả, từ năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận tại cơ sở. Đây là khâu đột phá, cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất