• Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  (TG) - Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị được tiến hành với hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục.

 • Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  (TG) - Công tác tư tưởng là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, nhằm tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 • Giá trị hiện thực trong bài học tận dụng “thời cơ” – nhân tố quan trọng góp phần đem lại thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945

  Giá trị hiện thực trong bài học tận dụng “thời cơ” – nhân tố quan trọng góp phần đem lại thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945

  (TG) - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống xâm lược với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần và giành được những thắng lợi vẻ vang. Những thắng lợi đó là do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan trong đó có thành công của nghệ thuật tận dụng, chớp “thời cơ”.

 • Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cấp xã - Nhìn từ thực tiễn ở tỉnh Thái Bình

  Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cấp xã - Nhìn từ thực tiễn ở tỉnh Thái Bình

  (TG) - Thái Bình là một trong số không nhiều tỉnh, thành trong cả nước thành lập và duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã. Những năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo của tỉnh, ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Thanh Hóa

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Thanh Hóa

  (TG) - Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên truyền biển, đảo luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

 • Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  (TG) - Những năm qua, kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững. 

 • Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  Chủ trương và đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn và sinh kế của người nông dân phát triển, gặt hái được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai trong nông nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện.

 • “Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

  “Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

  (TG) - Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đề ra chủ trương: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chính thức sử dụng thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong Văn kiện Đại hội của Đảng. Trên tinh thần đó, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030 cũng xác định: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại. 

 • Phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế

  Phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế

  Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi theo nguyên tắc thỏa thuận về việc làm và nghỉ ngơi, tiền công/tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và các điều kiện làm việc khác để ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, đầy đủ và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế với tinh thần chủ động và tích cực.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  (TG) - Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, kịp thời, sâu sát trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố là địa phương có nhiều cơ quan báo chí nhất cả nước. 

 • Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác nay. Đặc biệt trong giai đoạn cùng cả nước chủ động phòng, chống dịch COVID-19, công tác TTM đã phát huy ưu thế đặc trưng để triển khai tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong từng giai đoạn diễn biến của tình hình dịch bệnh, tỉnh đã triển khai những hình thức tuyên truyền phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

 • Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới

  Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới

  (TG) - Với tài năng, nhân cách và sự cống hiến to lớn qua suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 • Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  (TG) - Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang cho toàn nhân loại một hy vọng về sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường... và làm thay đổi mọi nhận thức, tư duy, nếp sống, thói quen thường có của con người trên mọi nẻo đường, ngõ ngách của cuộc sống trên toàn thế giới.

 • Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  (TG) - Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức, lối sống; Không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”. Ý kiến của Tổng Bí thư cho thấy trách nhiệm to lớn nhưng cũng vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 • Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Thực hiện chủ đề “Tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất