• Phan Đăng Lưu - Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu biểu

  Phan Đăng Lưu - Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu biểu

  (TG) - Phan Đăng Lưu đã góp phần xứng đáng xây dựng nền móng ban đầu cho sự lãnh đạo của Đảng đối với bộ máy tổ chức và đảng viên của mình, với nhân dân, với cách mạng. Nổi bật nhất là trên trận địa tư tưởng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

 • Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

  Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

  (TG) - Đất đai là thành quả của sự nghiệp giữ nước và dựng nước lâu dài của cả dân tộc, không thể để cho một số người nào đó “may mắn” trên thị trường có quyền độc chiếm sở hữu. Đất đai của quốc gia, dân tộc phải thuộc sở hữu chung của toàn dân và được sử dụng phục vụ cho mục đích chung của toàn dân tộc, của nhân dân. 

 • Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam

  Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam

  (TG) - Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là cần thiết và quan trọng nhằm duy trì ổn định chính trị - xã hội của đất nước, bảo đảm sinh kế cho người nông dân.

 • Phan Đăng Lưu - Nhà lãnh đạo tài năng và kiên trung của cách mạng Việt Nam

  Phan Đăng Lưu - Nhà lãnh đạo tài năng và kiên trung của cách mạng Việt Nam

  (TG) - Là một nhà lãnh đạo chủ chốt, đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp của Đảng: Ủy viên Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (1936-1937), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương (1937-1939) và Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương (1939-1941), đồng chí Phan Đăng Lưu có đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng và trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước Việt Nam.

 • Đại tướng Văn Tiến Dũng - Vị tướng tài ba, nhà quân sự xuất sắc của Việt Nam

  Đại tướng Văn Tiến Dũng - Vị tướng tài ba, nhà quân sự xuất sắc của Việt Nam

  (TG) - Đại tướng Văn Tiến Dũng, người con ưu tú của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến. Cuộc đời Đại tướng gắn liền với những giai đoạn cách mạng hào hùng, gian khổ của dân tộc trong hai cuộc trường chinh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiếp đó là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí là vị tướng tài ba, văn võ song toàn, một nhà quân sự xuất sắc của Quân đội và dân tộc Việt Nam.

 • Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  (TG) - Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó bắt nguồn từ khí thiêng sông núi, từ sức mạnh lưu truyền Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ... từ những nguyên lý cách mạng sáng ngời của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí, quyết tâm của quân và dân ta. Đồng thời, thắng lợi đó cũng là biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

 • Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

  Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy

  (TG) - Kế sách chủ động bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy vừa là quan điểm chỉ đạo cơ bản vừa là phương thức hành động tối ưu để chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình từ sớm, từ xa. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; là trách nhiệm chính trị, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 • Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  (TG) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam; mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; để lại bài học quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKDT), có giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới

  Đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới

  (TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế đăng tin, bình luận, được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu, làm sâu sắc thêm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Một trong những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam hiện nay là quan điểm về đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới.

 • Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  (TG) - Báo chí cách mạng phải thực sự trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng và nhân dân lao động. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, bản thân báo chí phải luôn coi tính đảng là một thuộc tính, một yêu cầu trong sự tồn tại, phát triển của báo chí cách mạng. Hơn trăm năm qua đi, cho đến hôm nay, những quan điểm này của V.I. Lê – nin vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự của nó, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt.

 • Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  (TG) - Muốn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên phải chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Tuy nhiên, công việc này lại đang vấp phải một trở ngại là tình trạng lười học, ngại học lý luận đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính. Đó là, những lệch lạc trong nhu cầu, động cơ chính trị của cán bộ, đảng viên và những hạn chế, bất cập trong công tác giáo dục lý luận chính trị của cấp ủy các cấp.

 • Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Là một bộ phận trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  (TG) - Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM) là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc đấu tranh này, bên cạnh chú trọng tới phẩm chất, năng lực và trình độ nhận thức của đội ngũ giảng viên, cần quan tâm hơn nữa tới việc tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng đấu tranh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  (TG) - Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. 

 • Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  (TG) - Để ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng internet và đảm bảo an ninh truyền thông đòi hỏi phải có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong đó có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất