• Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

  Sáng 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới.”

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

  Sáng 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới.”

 • Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung

  Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung

  (TG)- Suốt cuộc đời mình, không chỉ trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; hiên ngang, anh dũng trước kẻ thù, đồng chí Lê Thanh Nghị còn là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản luôn thực hành cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị, yêu thương bạn bè, bao dung, độ lượng với anh em, cán bộ cấp dưới và gần gũi đồng bào, đồng chí.

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

  (TG) - Cách đây 173 năm, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đánh dấu bước phát triển trong lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác. Một trong những quan điểm nổi bật của tác phẩm là C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một cách thuyết phục sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đây là “vũ khí lý luận” sắc bén để giai cấp công nhân có thể bước lên vũ đài chính trị và khẳng định vai trò to lớn của mình trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Cho đến nay, quan điểm này vẫn có ý nghĩa to lớn, nhất là cung cấp cơ sở lý luận vững chắc để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

  (TG) - Cách đây 173 năm, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đánh dấu bước phát triển trong lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác. Một trong những quan điểm nổi bật của tác phẩm là C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một cách thuyết phục sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đây là “vũ khí lý luận” sắc bén để giai cấp công nhân có thể bước lên vũ đài chính trị và khẳng định vai trò to lớn của mình trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Cho đến nay, quan điểm này vẫn có ý nghĩa to lớn, nhất là cung cấp cơ sở lý luận vững chắc để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

 • Một số nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Một số nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  (TG) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam vừa là mô hình kinh tế thị trường phổ quát, vừa có tính đặc thù riêng, cụ thể.

 • Bước ngoặt lịch sử trong tư tưởng con người công dân Việt Nam

  Bước ngoặt lịch sử trong tư tưởng con người công dân Việt Nam

  (TG) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Châu Á; làm thay đổi cục diện địa chính trị thế giới; khẳng định một đất nước độc lập, tự do; một đất nước có chủ quyền trên đất liền, trên biển, trên không. Nhưng trên hết, thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tư duy, nhận thức và hành động của con người công dân Việt Nam.

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người quyết định thành công Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vào mùa xuân năm 1930, tạo ra bước ngoặt mới cho phong trào cách mạng Việt Nam.

 • Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật

  Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật

  (TG) - Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là một trong các quan hệ lớn phải giải quyết trong thời gian tới. Giải quyết tốt quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế sẽ tạo dựng, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19

  Công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19

  (TG) - Việc phối hợp thực hiện đồng thời công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch trên các chiến tuyến, trận tuyến đã mang lại thắng lợi trong cuộc chiến truyền thông phòng, chống dịch và góp phần vào thành tích chung trong việc kiểm soát đại dịch. 

 • Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 dưới góc nhìn chính trị học

  Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 dưới góc nhìn chính trị học

  (TG) - Khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, đến nay, đại dịch COVID-19  đã lây lan tới hơn hai trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, làm tử vong hơn một triệu người. Đại dịch này làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội toàn cầu và “đảo ngược tiến độ phát triển của thế giới tới hàng chục năm”(1). Cuộc chiến của các nước chống đại dịch COVID-19  diễn ra trong suốt một năm qua đặt ra nhiều vấn đề đối với đời sống cá nhân, cộng đồng, quốc gia, quốc tế trên các phương diện kinh tế, xã hội, chính trị và quan hệ quốc tế. 

 • Địa vị chính trị, kinh tế, xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và kiến nghị Đại hội XIII của Đảng

  Địa vị chính trị, kinh tế, xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và kiến nghị Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Trong suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam  trước sau như một kiên định đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân; khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhấn mạnh quan hệ không thể tách rời giữa Đảng và giai cấp theo nguyên lý Hồ Chí Minh: “Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được. Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì”

 • Cần chuẩn hóa mô hình tòa soạn để báo chí hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

  Cần chuẩn hóa mô hình tòa soạn để báo chí hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

  (TG) - Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 quy định: “Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển”(1); “Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại”(2).

 • Đại tướng Lê Đức Anh với công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới

  Đại tướng Lê Đức Anh với công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới

  (TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Một trong những đóng góp nổi bật, mang tính mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước của đồng chí là góp phần phá thế bao vây, cấm vận, thiết  lập và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước, góp phần khẳng định và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Di sản của Ph.Ăngghen

  Di sản của Ph.Ăngghen

  (TG) - Hôm nay, 28/11/2020, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen - nhà cách mạng, nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà lý luận chính trị, nhà giáo dục người Đức, người đã cùng C.Mác sáng lập, phát triển học thuyết về chủ nghĩa cộng sản, lý luận về con đường cách mạng, khoa học để xây dựng hình thái kinh tế - xã hội mới không còn áp bức giai cấp.  Nhân dịp này,  với tư duy khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ăngghen, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương có bài viết về di sản của Ông để lại cho nhân loại. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất