• Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

  Những bài học quý từ công tác thông tin đối ngoại trong đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam

  (TG) - Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam thực sự đã trở thành cầu nối, quy tụ những nỗ lực của ngoại giao Đảng, Nhà nước với ngoại giao Nhân dân, triển khai hiệu quả việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, tạo ra sức mạnh to lớn làm thay đổi hẳn sự chênh lệch giữa thế và lực của ta và đối phương.

 • Nâng cao tính định hướng của nội dung tuyên truyền miệng

  Nâng cao tính định hướng của nội dung tuyên truyền miệng

  (TG) - Nội dung tuyên truyền miệng luôn mang tính định hướng trực tiếp, tác động vào tình cảm, niềm tin của người nghe, qua đó, định hướng tư tưởng và hành động của họ. Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới hoạt động tuyên truyền, cần chú trọng nâng cao tính định hướng của nội dung tuyên truyền miệng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng. 

 • Đối ngoại quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa

  Đối ngoại quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa

  Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng  đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”(1). Để bảo vệ và phát huy thành quả đạt được, chúng ta cần phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trong đó, đối ngoại quốc phòng được coi là kế sách “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình.

 • Hiệp định Paris: Bài học về độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế

  Hiệp định Paris: Bài học về độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế

  (TG) - Cuộc đàm phán Paris về Việt Nam (1968 - 1973) là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, phức tạp, đầy kịch tính giữa Việt Nam và Mỹ. Cuối cùng, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là thắng lợi vang dội của ngoại giao cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc, đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm ngoại giao rất quý báu, trong đó có bài học về độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế.

 • Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội (Phần 2)

  Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội (Phần 2)

  (TG) - Những đổi mới về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội tập trung ở việc đổi mới các bình diện: Công tác hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, kiểm soát và cán bộ, đảng viên nêu gương, gắn bó mật thiết với nhân dân.

 • Sự chủ động, sáng tạo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

  Sự chủ động, sáng tạo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

  (TG) - Từ ngày 18 - 30/12/1972, quân dân miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của không quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của sự chủ động, sáng tạo về nghệ thuật quân sự của Đảng.

 • Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia không gian mạng

  Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia không gian mạng

  (TG) - Hệ sinh thái chuyển đổi số, không gian mạng là thành tựu văn minh của nhân loại, nhưng đồng thời cũng có thể để lại những hậu quả xã hội nan giải đối với mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Tại Việt Nam, một trong những yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người phải gương mẫu, thông thái và có trách nhiệm xã hội trong sử dụng không gian mạng. Trên cơ sở đó, để góp phần lan tỏa tính tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực khôn lường của không gian mạng đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

 • Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế: Nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

  Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế: Nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

  (TG)-Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (19/12/1972) là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX; mãi đi vào lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng”, “Hàm Tử”, “Đống Đa”, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta chiến thắng vì đã phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, trong đó “sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới”(1) là một nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử này.

 • Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội (Phần 1)

  Đổi mới nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội (Phần 1)

  (TG) - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ ra một trong 5 bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam là: “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội thể hiện trước hết, tập trung nhất ở nội dung và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

 • Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

  Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

  (TG) - Để quy tụ và cụ thể những chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả, cần khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, ở mấy điểm chính sau: Trung thành với lý tưởng; Liêm chính trong công việc; Gương mẫu trước nhân dân; Kiệm cần trong lối sống; Kỷ cương luôn coi trọng; Đoàn kết thật chân thành.

 • Đồng chí Trường Chinh với công tác tư tưởng – văn hóa

  Đồng chí Trường Chinh với công tác tư tưởng – văn hóa

  (TG) - Giống như nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, trước khi là cán bộ cách mạng chuyên nghiệp, đồng chí Trường Chinh đã dùng báo chí là phương tiện hữu hiệu để thể hiện tâm nguyện đời mình là “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”. 

 • Cống hiến vĩ đại của Ph. Ăngghen đối với sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác

  Cống hiến vĩ đại của Ph. Ăngghen đối với sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác

  (TG) - Phriđrích Ăngghen (28.11.1820 – 5.8.1895) là người bạn đồng hành, người đồng chí tin cậy của C.Mác. Mặc dù chỉ tự nhận mình là “cây vĩ cầm thứ hai” đứng bên cạnh C.Mác nhưng Ph. Ăngghen không chỉ có công lớn trong việc cùng với C.Mác xây dựng lên một học thuyết khoa học và cách mạng mà còn phát triển chủ nghĩa Mác ngày càng hoàn bị và thực sự trở thành vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trên phạm vi toàn thế giới.

 • Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội

  Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội

  (TG) - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hoá thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội (DLXH) ) phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng DLXH để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 • Đồng chí Võ Văn Kiệt với công tác xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định

  Đồng chí Võ Văn Kiệt với công tác xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định

  (TG) - Đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, tại thôn Bình Phụng, làng Trung Lương, tổng Bình Trung, huyện Vĩnh Trị, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, từ một thanh niên yêu nước trở thành một người cộng sản ưu tú, người cán bộ có uy tín với Nhân dân.

 • Tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Võ Văn Kiệt

  Tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Võ Văn Kiệt

  (TG) - Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người con ưu tú của đất nước và quê hương Vĩnh Long, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với các trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất