• Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)-Tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đem lại những kết quả rất tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được.

 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  (TG) - Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 

 • Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới

  Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới

  (TG) - Nhiệm vụ tham mưu hiện nay đòi hỏi cán bộ tuyên giáo các cấp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kiến thức, về kỹ năng tham mưu và phẩm chất, phong cách làm việc, để thực sự trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Do đó, nhận diện và phát huy vai trò của các yếu tố tác động đến việc hình thành và nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ tuyên giáo có ý nghĩa thiết thực để trực tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm tham mưu cũng như chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

 • Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  (TG) - Chuẩn mực đạo đức cách mạng hiện nay của cán bộ, đảng viên đối với công việc phải được xây dựng trên cơ sở kế thừa văn hóa truyền thống của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa đạo đức của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế.

 • Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới

  Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới

  (TG) - Đứng trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến việc đổi mới bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị “đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng”(1). 

 • Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

 • Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  (TG) - Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân; ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ...

 • Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  (TG) - Tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới đất nước, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, của cuộc đấu tranh chống các thế lực phản động, thù địch ở Việt Nam luôn đòi hỏi một cách nghiêm túc về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đứng trước những yêu cầu của thực tiễn, việc tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là một vấn đề mang tính thời sự trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vừa bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Đại hội XIII của Đảng đề ra, việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

 • Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm trước đất nước, dân tộc, nhân dân. Đó là trách nhiệm chính trị cao cả của đội tiền phong lãnh đạo và trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Trách nhiệm đó càng rõ nét khi cách mạng, đất nước gặp những khó khăn, thách thức.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  (TG) - Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

  Đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục phát huy vai trò một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam

  Là một trụ cột quan trọng trong mặt trận đối ngoại của đất nước, đối ngoại đảng năm 2022 tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm nhiều mặt. Đối ngoại đảng năm qua đã góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước; duy trì và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước; đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

 • Nhận thức mới về công tác tuyên truyền, cổ động

  Nhận thức mới về công tác tuyên truyền, cổ động

  (TG) - Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền, cổ động là công cụ hữu hiệu, vũ khí sắc bén trong việc phổ biến, truyền bá, tập hợp và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

 • Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

  Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

  (TG) - Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài năng, một người cộng sản kiên trung, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc. Sẵn sàng từ bỏ danh vọng và cuộc sống giàu sang, đồng chí đã dấn thân vào con đường cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất