• Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  Để học tập lý luận chính trị một cách thực sự, thực chất

  (TG) - Muốn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên phải chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Tuy nhiên, công việc này lại đang vấp phải một trở ngại là tình trạng lười học, ngại học lý luận đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính. Đó là, những lệch lạc trong nhu cầu, động cơ chính trị của cán bộ, đảng viên và những hạn chế, bất cập trong công tác giáo dục lý luận chính trị của cấp ủy các cấp.

 • Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Là một bộ phận trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  (TG) - Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM) là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc đấu tranh này, bên cạnh chú trọng tới phẩm chất, năng lực và trình độ nhận thức của đội ngũ giảng viên, cần quan tâm hơn nữa tới việc tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng đấu tranh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  (TG) - Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. 

 • Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  (TG) - Để ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng internet và đảm bảo an ninh truyền thông đòi hỏi phải có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong đó có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.

 • Truyền thông xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên

  Truyền thông xã hội trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên

  (TG) - Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG) nói riêng có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về nhiều mặt. Do đó, việc tuyên truyền giáo dục tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thanh niên về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG thông qua các phương tiện truyền thông xã hội (TTXH) là yêu cầu quan trọng, vừa mang tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài.

 • Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng

  (TG) - Đồng chí Lê Văn Lương là người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, phát triển Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

 • Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

 • Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

  Trong hành trình của mình, nhân loại tiến bộ luôn khao khát về một chế độ xã hội ngày càng tốt đẹp. Thuở đầu, những ước mơ, khát vọng đó được thể hiện trong các truyền thuyết, huyền thoại, trong lý thuyết các tôn giáo chân chính và cuối cùng là trong các học thuyết xã hội.

 • Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  (TG) - Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022 đã truyền đi thông điệp mãnh mẽ về niềm tin con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) với các giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp. 

 • Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  (TG) - Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.

 • Một vài suy ngẫm từ hình tượng cây tre đến bản sắc ngoại giao Việt Nam

  Một vài suy ngẫm từ hình tượng cây tre đến bản sắc ngoại giao Việt Nam

  Từ bao đời nay, cây tre luôn gắn bó với cộng đồng dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam: kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo... Hình tượng, cốt cách ấy của cây tre rất gần gũi với nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là nền ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thủy chung, chính nghĩa, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ của nhân loại.

 • Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Quan điểm lý luận, thực tiễn cốt lõi về kinh tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  (TG) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đối với tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, việc phát triển kinh tế được coi là trọng tâm của tiến trình tạo lập nền tảng vật chất, sự phồn vinh vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

 • “Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

  “Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

  (TG) - Đổi mới sáng tạo đang ngày càng khẳng định vai trò mấu chốt trong chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Nhưng hầu như không có mẫu số chung cho bất cứ mô hình đổi mới sáng tạo nào để có thể áp dụng một cách cứng nhắc và khiên cưỡng lại đem về kết quả. Mỗi quốc gia phải tự tìm cho mình con đường để đổi mới sáng tạo mà chìa khóa có thể bắt đầu từ chiến lược thu hút nhân tài.

 • Hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu

  Hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu

  Năm 2022 là năm kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022) - một chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng. Con đường đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu đã để lại nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đồng thời có ý nghĩa gợi mở to lớn cho việc bồi dưỡng các thế hệ tương lai của đất nước, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất