• Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  (TG) - Những năm qua, kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững. 

 • Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  Chủ trương và đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn và sinh kế của người nông dân phát triển, gặt hái được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai trong nông nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện.

 • “Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

  “Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

  (TG) - Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đề ra chủ trương: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chính thức sử dụng thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong Văn kiện Đại hội của Đảng. Trên tinh thần đó, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030 cũng xác định: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại. 

 • Phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế

  Phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế

  Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi theo nguyên tắc thỏa thuận về việc làm và nghỉ ngơi, tiền công/tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và các điều kiện làm việc khác để ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, đầy đủ và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế với tinh thần chủ động và tích cực.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  (TG) - Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, kịp thời, sâu sát trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố là địa phương có nhiều cơ quan báo chí nhất cả nước. 

 • Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác nay. Đặc biệt trong giai đoạn cùng cả nước chủ động phòng, chống dịch COVID-19, công tác TTM đã phát huy ưu thế đặc trưng để triển khai tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong từng giai đoạn diễn biến của tình hình dịch bệnh, tỉnh đã triển khai những hình thức tuyên truyền phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

 • Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới

  Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới

  (TG) - Với tài năng, nhân cách và sự cống hiến to lớn qua suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 • Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  (TG) - Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang cho toàn nhân loại một hy vọng về sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường... và làm thay đổi mọi nhận thức, tư duy, nếp sống, thói quen thường có của con người trên mọi nẻo đường, ngõ ngách của cuộc sống trên toàn thế giới.

 • Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  (TG) - Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức, lối sống; Không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”. Ý kiến của Tổng Bí thư cho thấy trách nhiệm to lớn nhưng cũng vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 • Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Thực hiện chủ đề “Tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong 5 nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

  Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

  (TG) - Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng nói chung trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, trước hết phải giữ vững biên cương tư tưởng, làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức các vấn đề cơ bản và cấp bách của bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng vào quá trình nhận thức và giải quyết hàng loạt nhiệm vụ quan trọng hiện nay của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 • Từ tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

  Từ tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

  (TG)- Nhân dịp 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022) chúng ta đọc lại tác phẩm "Tự chỉ trích", suy ngẫm, thấm thía những luận điểm về tự phê bình và phê bình, tham khảo phương pháp luận khoa học, thế giới quan và nhân sinh chính trị đúng đắn để tiếp tục công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

 • Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Năm mươi lăm năm cùng chung tay vun đắp và phát triển

  Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Năm mươi lăm năm cùng chung tay vun đắp và phát triển

  Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm  lịch sử và những biến cố của thời đại, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc láng giềng được thử thách, tôi luyện và ngày càng khăng khít, bền chặt dưới sự chung tay vun đắp của Chính phủ và nhân dân hai nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc, tạo đà để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Campuchia vì sự trường tồn và phát triển của mỗi dân tộc.

 • Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững gắn với khuyến khích làm giàu theo pháp luật

  Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững gắn với khuyến khích làm giàu theo pháp luật

  (TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu kép: “Giảm nghèo bền vững gắn với khuyến khích làm giàu theo pháp luật”. Thực hiện thắng lợi chính sách “Giảm nghèo bền vững và khuyến khích làm giàu chính đáng, theo pháp luật chính” là một phương thức cụ thể để hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý chí tự lực, tự cường; là sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất