• Vai trò của hậu phương miền Bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975

  Vai trò của hậu phương miền Bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975

  (TG) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là Đại thắng Xuân 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Thắng lợi đó bắt nguồn từ khí thiêng sông núi, từ sức mạnh lưu truyền Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ... từ những nguyên lý cách mạng sáng ngời của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ sức mạnh vô địch của quân và dân ta. Đồng thời, khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân cả nước không bao giờ lay chuyển” . Thắng lợi đó còn thể hiện nổi bật vai trò và hiệu quả to lớn về sự dốc sức chi viện kịp thời của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

 • Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân: Cơ hội và thách thức

  Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân: Cơ hội và thách thức

  (TG) - Theo Tổng cục Thống kê, trung tuần tháng 4/2023, quy mô dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu người, xếp thứ 15 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). 

 • Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội

  Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội

  (TG) - Thực tế cho thấy, xã hội càng đi vào quỹ đạo phát triển càng có nguy cơ gia tăng tham nhũng, tiêu cực; song càng có năng lực, quyết tâm để đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực kịp thời, hiệu quả hơn. Tiếp cận thiết chế xã hội có đặc điểm là nhấn mạnh tính hệ thống, tính toàn diện và mối quan hệ tương tác không thể tách rời với hệ thống thiết chế xã hội hiện hành. Vì vậy, cần khẳng định, tham nhũng và tiêu cực gia tăng là do hệ thống các thiết chế xã hội chưa thực hiện tốt chức năng kiểm soát xã hội. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời và có hiệu quả, nhất định phải tìm kiếm, triển khai các giải pháp một cách đồng bộ từ hệ thống các thiết chế xã hội đang hiện hành. 

 • Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  (TG) - Sống ở giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ thời kỳ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, do đó, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà ông còn bàn sâu về các vấn đề dân tộc, thuộc địa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức, đô hộ. Quan điểm của V.I.Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc.

 • Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)-Tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đem lại những kết quả rất tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được.

 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  (TG) - Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 

 • Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới

  Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới

  (TG) - Nhiệm vụ tham mưu hiện nay đòi hỏi cán bộ tuyên giáo các cấp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kiến thức, về kỹ năng tham mưu và phẩm chất, phong cách làm việc, để thực sự trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Do đó, nhận diện và phát huy vai trò của các yếu tố tác động đến việc hình thành và nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ tuyên giáo có ý nghĩa thiết thực để trực tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm tham mưu cũng như chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

 • Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  (TG) - Chuẩn mực đạo đức cách mạng hiện nay của cán bộ, đảng viên đối với công việc phải được xây dựng trên cơ sở kế thừa văn hóa truyền thống của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa đạo đức của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế.

 • Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới

  Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới

  (TG) - Đứng trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến việc đổi mới bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị “đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng”(1). 

 • Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

 • Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  (TG) - Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân; ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ...

 • Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  (TG) - Tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới đất nước, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, của cuộc đấu tranh chống các thế lực phản động, thù địch ở Việt Nam luôn đòi hỏi một cách nghiêm túc về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đứng trước những yêu cầu của thực tiễn, việc tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là một vấn đề mang tính thời sự trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vừa bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Đại hội XIII của Đảng đề ra, việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

 • Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

  Quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm trước đất nước, dân tộc, nhân dân. Đó là trách nhiệm chính trị cao cả của đội tiền phong lãnh đạo và trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Trách nhiệm đó càng rõ nét khi cách mạng, đất nước gặp những khó khăn, thách thức.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

  (TG) - Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất