• Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại

  Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại

  (TG) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đưa đất nước phát triển đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

  Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

  (TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ở mọi thời kỳ, trước bất cứ nhiệm vụ gì, đều phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày Quốc tế Lao động 1/5

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày Quốc tế Lao động 1/5

  (TG) - Thực tế cho thấy, từ những hoạt động thực tiễn của mình, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm đến với Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Ngày 1/5 cũng sớm đến với phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, từ đó trở thành ngày hội lớn, ngày Tết đầy ý nghĩa của nhân dân lao động cả nước.

 • Chủ trương đấu tranh quân sự của Đảng trong giai đoạn 1973-1975 mang tính toàn diện, kịp thời và phát triển

  Chủ trương đấu tranh quân sự của Đảng trong giai đoạn 1973-1975 mang tính toàn diện, kịp thời và phát triển

  (TCTG) -Đấu tranh quân sự là yếu tố quan trọng trực tiếp quyết định đến thắng lợi mọi cuộc chiến tranh. Trong giai đoạn 1973 – 1975, trên cơ sở bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình địch, ta trên chiến trường, Đảng đã đề ra chủ trương đấu tranh quân sự thích ứng với từng hoàn cảnh ở miền Nam, góp phần quyết định đánh bại “chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

 • Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị phía Nam

  Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị phía Nam

  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá hội thi diễn ra nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao của Hội đồng Giám khảo, các tiểu ban cũng như từng thí sinh.  

 • Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc

  Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc

  (TG) - Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 

 • Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

  (TG) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc như một trong những trang sử chói lọi nhất, đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ của cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc của nhân dân toàn thế giới trong thế kỷ XX. Đặc biệt, đại thắng mùa Xuân 1975 đã để lại nhiều bài học có ý nghĩa lịch sử.

 • Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

  Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

  (TG) - Một trong những cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là công tác xây dựng Đảng trong đó có xây dựng Đảng về tư tưởng trong những năm khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng.

 • Sơ thảo Luận cương của Lênin soi sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sơ thảo Luận cương của Lênin soi sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận tư tưởng trong Sơ thảo luận cương của V.I.Lênin với khát khao cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Người coi Sơ thảo luận cương là “cái kim chỉ nam”, là “mặt trời soi sáng”, là “cẩm nang thần kỳ”, là chân lý hướng dân tộc Việt Nam đến với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; đến với độc lập, tự do, hạnh phúc.

 • Đấu tranh tư tưởng, lý luận - nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

  Đấu tranh tư tưởng, lý luận - nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

  (TG) - Đấu tranh tư tưởng, lý luận là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; là đấu tranh giữa tư tưởng, lý luận vô sản và tư tưởng, lý luận phi vô sản. Cuộc đấu tranh này luôn diễn ra quyết liệt, phức tạp và liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

 • Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở Việt Nam hiện nay

  Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị.

 • Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  (TG) - Báo chí cách mạng phải thực sự trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng và nhân dân lao động. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, bản thân báo chí phải luôn coi tính đảng là một thuộc tính, một yêu cầu trong sự tồn tại, phát triển của báo chí cách mạng. Hơn trăm năm qua đi, cho đến hôm nay, những quan điểm này của V.I. Lê – nin vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự của nó, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt.

 • Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII (10 năm), việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình phát triển kinh tế mới. Hơn nữa, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và đất nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng” với nhiều nội dung mới, yêu cầu mới[3].

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 • Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới

  Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới

  Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất