Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

(TG) - Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Đảng ta đặc biệt quan tâm...

Phê bình âm nhạc từ góc nhìn của người sáng tác

Phê bình âm nhạc từ góc nhìn của người sáng tác

(TG) - Mạch nguồn ngành phê bình âm nhạc hình thành từ khi có nền âm nhạc mới, khoảng cuối những năm 30 của thế kỷ XX. Cùng với các bài hát “lời ta điệu Tây” hoặc “lời ta - nhạc ta” của Nguyễn Văn Tuyên, Lê Thương… xuất hiện...

"Trọng" và "dụng"

"Trọng" và "dụng"

(TG) - “Trọng” nhân tài thể hiện cái tâm của người làm lãnh đạo, còn việc “dụng” sao cho “khéo” lại thể hiện cái tầm. Từ chỗ “khéo lựa chọn” để tìm cho được người tài, mà tài thật, chứ không phải tài “chém gió”, tài nịnh nọt, xun xoe; đến...

Về một chữ “ngồi”

Về một chữ “ngồi”

(TG) - Theo Từ điển Tiếng Việt, ngồi được định nghĩa là “tư thế đặt mông trên mặt nền hoặc chân gập lại để đỡ toàn thân, phân biệt với đứng, nằm”. Như vậy, trong các tư thế không dời khỏi vị trí ban đầu, ngồi được xem là một trong...